Indlu yesiNgisi
Indlu yesiNgisi
Inkulisa yangasese yesiNgisi Private kindergarten yesiNgisi "Izingelosi Ezincane" - inkulisa yomhlaba wonke
Indlu yesiNgisi
Imithetho yokusebenzisa izenzi ezenziwayo ingakwazi futhi kungenzeka izenzi zeModal yizenzo ezikhombisa ukuhlolwa
Indlu yesiNgisi
Yini ama-collocations noma amabinzana azinzile esiNgisini Ngabe ujwayelene negama elithi collocation?
Indlu yesiNgisi
Yini ama-IELTS nokuthi Kungani Uwathatha Kuma-1980 okuqala njengomphumela wokubambisana
Indlu yesiNgisi
Ungayibuza kanjani imibuzo ngesiNgisi? Izinhlobo ezilandelayo zemisho zikhona esiNgisini:
Indlu yesiNgisi
Ukuqondaniswa kwesikhathi esiNgisini okhiye bokuzivocavoca Ukuqondanisa isikhathi yisigaba esibalulekile se-syntax
Indlu yesiNgisi
Jabulela ukufunda isiNgisi online nge-Puzzle English mahhala
Indlu yesiNgisi
Isilandiso nezindlela zokukuveza Izingxenye eziyinhloko zomusho (izingxenye eziyinhloko zomusho),
Indlu yesiNgisi